Kans Op Toekomst logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 122.55

18 donateurs

Kans Op Toekomst

Inleiding

Stichting Kans op Toekomst ondersteunt met kleinschalige structurele hulp kinderen die geen ouders hebben, op straat leven of in een heel arm gezin wonen. Kinderen in Ethiopië mogen pas naar school als ze een schooluniform hebben en de schoolkosten betaald zijn. Helaas kan lang niet iedereen zich dat veroorloven.

U kunt zich voorstellen dat deze kinderen iets anders aan hun hoofd hebben dan het kopen van een schooluniform of het betalen van de schoolkosten. Er moet brood op de plank komen en dat lukt niet als je naar school gaat.
 
Stichting Kans op Toekomst zet zich in om deze kinderen toch naar school te kunnen laten gaan. Door de aanschaf van een schoolpakket of een gezondheidspakket (of een combinatie daarvan), kan een kind een jaar lang naar school, hoeft het geen honger te lijden of loopt het minder kans om ziek te zijn! Daarbij draagt Stichting Kans op Toekomst de zorg en verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de scholing. Uiteindelijk leren de kinderen zo een beroep en kunnen zich op een volwaardige wijze ontplooien en krijgen zo te kans om een goed en zelfstandig leven op te bouwen. Scholing is hierbij van groot belang.

Daarom vraagt Kans voor Kinderen uw medewerking!!

Help ons mee om de kinderen van Ethiopië weer een toekomst te verschaffen! Door het mogelijk maken van scholing, voeding en gezondheidszorg, kunnen we deze kinderen weer een kans geven! Een kans op een leven, zoals alle kinderen, waar ook ter wereld, dat verdienen! Stichting Kans op Toekomst richt zich op kinderen uit kansarme gezinnen, straatkinderen en weeskinderen, met directe kleinschalige hulp. Deze kinderen hebben net als alle andere kinderen recht op scholing, voeding, kleding, medische verzorging en een dak boven het hoofd.

Organisatie

De vrijwilligers van Stichting Kans op Toekomst zijn enthousiast en hebben allemaal hun persoonlijke reden om zich, via informatie verstrekking en fondsenwerving, in te zetten voor de kinderen van Ethiopië Ze onderhouden direct contact met de NGO in Ethiopië. De NGO beschikt over locale mensen in Ethiopië die de kinderen begeleiden. De stichting is gevestigd in de gemeente Amersfoort.

De bestuursleden hebben zitting voor een periode van 3 jaren. Zij zijn steeds herbenoembaar. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijkse bestuur. Het dagelijkse bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van de bestuursbesluiten. De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door 6 bestuursleden.  

Doel

 MISSIE:
Het verlenen van hulp aan kansarme kinderen in het bijzonder door scholing en beroepsopleiding - alsook het in dit kader behartigen van de belangen van diegenen die metterdaad aan deze hulp bijdragen. Het verlenen van deze hulp geschiedt in overeenstemming met de "Verklaring van de rechten van het kind", aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op twintig november negentienhonderd negen en vijftig.

Scholing, voeding, kleding, medische verzorging en een dak boven het hoofd, dat is waar ieder kind recht op heeft. Niet ieder kind krijgt deze kans. Stichting Kans op Toekomst zorgt ervoor dat kinderen van kansarme gezinnen, straatkinderen en weeskinderen scholing krijgen. Ze ontvangen schoolmaterialen, schooluniformen, schooltassen en schoenen. De kinderen worden ondersteund door maatschappelijk werkers en huiswerkbegeleiders. Stichting Kans op Toekomst helpt kinderen en jongeren in de leeftijd van vier tot ongeveer vijfentwintig jaar en hun eventuele gezinnen, in Addis Abeba, Ethiopië. Zij gaan naar basisscholen, middelbare scholen, scholen voor een beroepsopleiding of een universiteit. Kinderen met verschillende capaciteiten krijgen zo de kans om zich te ontwikkelen!

Er zal aandacht besteed worden aan de leefomstandigheden van de kinderen en hun gezinnen. Ze ontvangen indien nodig voeding, kleding en medische hulp. Tevens krijgen zij les in hygiëne en aids-preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen! Sommige ouders mogen een ambacht leren of ontvangen een microkrediet. Kortom, hulp die ze allen erg hard nodig hebben om hun kans te grijpen!

Naast de persoonlijke hulp zal ook aandacht besteed worden aan het verbeteren van het leerklimaat op de scholen. Het komt geregeld voor dat er niet genoeg lesmateriaal is, dat er geen schoolbord aanwezig of dat meerdere kinderen een bankje en tafel moeten delen.

Lokale organisatie in Ethiopië

Stichting Kans op Toekomst werkt in Ethiopië samen met de lokale organisatie ACSO (Alem Children Support Organization). Hoewel ACSO een geheel op zichzelf staande organisatie is, willen we hier toch een korte uitleg geven waar zij voor staan en wat zij doen.

ACSO is een lokale non-gouvermentele organisatie (NGO) voor de ondersteuning van kinderen, opgericht door een filantropische Ethiopische mevrouw en haar familie. De officiële oprichting vond plaats in januari 1994. ACSO is opgericht om de problemen van arme kinderen en hun families aan te pakken voordat het te laat is.

De programma's waar ACSO zich op richt zijn:

  • Preventie en Ondersteuning Programma voor arme straatkinderen. Verstrekking van onderwijs, kleding, aanvullende voeding, recreatie en speelfaciliteiten, gezondheids- en hygiëne ondersteuning, juridische bijstand en algemene begeleiding zijn allemaal onderdeel van dit programma. 
  • Programma ter Familie ondersteuning en gemeenschapsontwikkeling. Vaardigheidstraining, werkmogelijkheden, krediet faciliteiten, familie planning en ondersteuning voor kinderverzorging, bewustwording rond HIV/AIDS problematiek en de milieu hygiëne zijn onderwerpen die verstrekt worden aan deze kinderen en hun families. 

De bestuursleden van Stichting Kans op Toekomst hebben al 10 jaar goede samenwerking met deze organisatie achter de rug.

Projecten

In Ethiopië gaan kinderen eerst naar de kleuterschool, omdat ze daar de letters en cijfers leren lezen, leren tellen en het alfabet leren opzeggen. Dit moeten de kinderen kunnen om toegelaten te worden tot de eerste klas van de lagere school. Naast de kennis van de cijfers en het alfabet moeten de kinderen ook nog in het bezit zijn van een schooluniform en moeten de schoolkosten betaald zijn. Na de basisschool en de middelbare school kan er een beroepskeuze worden gemaakt. Er volgt een studie aan een middelbare beroepsopleiding, een hogere beroepsopleiding of een universiteit.

Scholingsproject:
Kinderen van kansarme gezinnen, straatkinderen en weeskinderen zullen scholing, persoonlijke begeleiding en hulp ontvangen. De kosten voor de opleiding, de schoolmaterialen en de reiskosten worden betaald. Ze krijgen naast materialen schooluniformen, schooltassen en schoenen. De kinderen worden na schooltijd in dagcentra opgevangen en ondersteund door maatschappelijke werkers en huiswerkbegeleiders.

Daarnaast ontvangen de kinderen voeding, kleding en medische hulp. Ook de kosten voor hygiëne onderwijs en artikelen als zeep, wc papier, etc. zijn onderdeel van de ondersteuning. Het is erg belangrijk dat de kinderen naar de dokter kunnen gaan en medicijnen krijgen voor meestal gemakkelijk te verhelpen kwalen en zo hun lessen niet hoeven te missen. Er wordt ook aandacht besteed aan de leefomstandigheden van de kinderen en hun gezinnen. Door bovengenoemde ondersteuning worden niet alleen de kinderen, maar ook hun gezinnen geholpen.

In de dagcentra van de lokale organisatie krijgen de kinderen een ontbijt en lunch aangeboden. Bovendien kunnen de kinderen hier terecht na schooltijd om hun huiswerk te maken. Er zijn huiswerkbegeleiders aanwezig, die helpen bij het maken van huiswerk en er worden faciliteiten aangeboden in de vorm van een bibliotheek, waar de schoolboeken van de verschillende klassen aanwezig zijn. De kinderen kunnen hier in alle rust studeren. Thuis is het vaak te druk en lawaaiig en is er in de krappe behuizing geen plaats voor hen.

Naast een goede gezondheid en een gevulde maag is het erg belangrijk dat de kinderen er net als andere naar schoolgaande kinderen uitzien. Daarom worden schooluniformen en schoenen en enkele sets kleren door Kans op Toekomst betaald. Tot slot krijgen de kinderen nog een pakket schoolmaterialen zoals schriften, pennen, etc. uitgereikt, voordat het schooljaar begint.

Ook aan de lichamelijke, sociale en geestelijke ontwikkeling van de kinderen wordt aandacht geschonken. De kinderen hebben de mogelijkheid om bij de dagcentra mee te doen aan sport- en spelactiviteiten. Dit verkleint tevens de kans dat de kinderen de straat op gaan en blootgesteld worden aan allerlei gevaren. Kinderen boven de 10 jaar, die gedragsproblemen vertonen, worden ondersteund en geholpen door maatschappelijke werkers. Op deze manier wordt voorkomen dat de kinderen aan lager wal raken. Ook wordt hen geleerd om zich volgens de normen en waarden van hun gezinnen en van de gemeenschap te gedragen.

Beroepsopleiding:
Het is erg belangrijk dat kinderen na het behalen van hun schooldiploma een beroepsopleiding kunnen volgen. Zij kunnen dan later voor zichzelf en hun gezin zorgen. Zo dragen zij ook bij tot de ontwikkeling van hun land.

Op dit moment worden al enkele studenten ondersteund in het volgen van een beroepsopleiding en universitaire scholing. Dit zijn 3 tot 5 jarige opleidingen, die het mogelijk maken voor deze studenten om op eigen benen te staan en voor zichzelf en hun familie te zorgen. Deze studenten krijgen van de Stichting Kans op Toekomst een studiebeurs: de Kans op Toekomst Fellowship. Om de beroepsopleiding te kunnen volgen worden de kosten voor de opleiding, de schoolmaterialen en de reiskosten betaald.

Kans op Toekomst heeft gekozen voor studenten die een hogere beroepsopleiding aankunnen, maar in de toekomst zullen zeker ook studenten aan het programma deelnemen, die middelbare of lagere beroepsopleidingen volgen.

Om naar een hogeschool of universiteit te kunnen, moeten de studenten het diploma van de highschool met een goed resultaat behaald hebben. De opleidingen die de studenten volgen duren ongeveer 4 jaar. Zij krijgen allen ondersteuning van de maatschappelijk werkers van een lokale niet gouvernementele hulporganisatie in Addis Abeba en zullen door deze hulp meer gemotiveerd worden hun best te doen.

Een grote variëteit aan beroepen kan geleerd worden, overigens niet allemaal uitsluitend beroepen op hbo of universitair niveau. Het gaat zowel om uitvoerende beroepen (bijvoorbeeld hout- of metaalbewerker), maar ook verzorgende beroepen (bv. verpleegster of arts), onderwijs en beroepen in de diensten sector (bijvoorbeeld accountant of tolk). De scholen waar de opleidingen geboden worden, hebben allen een goede naam. Studenten die hun opleiding aan een van deze scholen hebben gevolgd, zullen dan ook geen problemen hebben met het vinden van een baan.

Kans op Toekomst draagt de zorg en verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de scholing. Uiteindelijk leren de kinderen een beroep en kunnen daarmee later beter voor zichzelf, hun gezin en hun naasten zorgen. In samenwerking met de lokale NGO ACSO heeft Kans op Toekomst een aantal basispakketten samengesteld, gericht op de school en op de gezondheid. Door de aanschaf van een schoolpakket, een gezondheidspakket of een combinatie daarvan, kan een kind een jaar lang naar school gaan, hoeft het geen honger te lijden en loopt minder kans om ziek te worden en te zijn!

Door uw bijdrage kunnen wij zorgen voor de aanschaf van een of meerdere pakketten, voor de duur van een geheel schooljaar.

Schoolpakket:
Het schoolpakket omvat alles wat een kind nodig heeft om naar school te kunnen gaan. De school wordt betaald, daarnaast worden schoolmaterialen (schriften, pennen, etc.), een schooluniform met twee sets kleren en schoenen, een schooltas en schoolboeken aangeschaft.

Gezondheidspakket:
Het gezondheidspakket zorgt ervoor dat de kinderen gezond en met een volle maag naar school kunnen gaan. Ze krijgen twee keer per dag een maaltijd en krijgen in geval van ziekte de medische kosten vergoed.

Gecombineerd pakket:
De combinatie van een school- en een gezondheidspakket in één pakket maakt het een kind mogelijk om een jaar lang naar school te gaan. Het weet dat het geen honger hoeft te lijden en naar de dokter kan gaan als het ziek is. Allemaal redenen om de school boven de straat te verkiezen!

Acties
Stichting Kans op Toekomst heeft als doel om zo veel mogelijk kinderen te geven waar zij recht op hebben: Scholing, voeding, kleding, medische verzorging en een dak boven hun hoofd. Stichting Kans op Toekomst tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • het ter plaatse bevorderen van het lichamelijke en geestelijke welzijn van kinderen; 
  • het scheppen van kansen voor deze kinderen; 
  • het verstrekken van voorlichting, individueel en algemeen gericht, over de mogelijkheden van hulp en de wijze waarop daaraan vorm wordt gegeven. 
Stichting Kans op Toekomst helpt kinderen en jongeren en hun eventuele gezinnen, in Addis Abeba, Ethiopië. Zij gaan naar basisscholen, middelbare scholen, scholen voor een beroepsopleiding of een universiteit. Kinderen met verschillende capaciteiten krijgen zo de kans om zich te ontwikkelen.

Wilt u als school hiervoor een actie voeren, in een kerk een collecte houden, of als voetbalclub een gesponsorde spelmiddag organiseren voor de kans op een toekomst van een kind? Of misschien wilt u geld inzamelen bij een verjaardag, jubileum, trouwerij, geboorte of aankomst van een kind? Wij kunnen u misschien aan ideeën of aan eventueel foldermateriaal helpen. Ook zijn we graag bereid een lezing te geven over onze doelen en beweegredenen om kansarme kinderen te helpen. Neem daarvoor per email contact op met ons, dan helpen wij u graag verder.

Wilt u ons helpen om de kansarme kinderen in Ethiopië weer een toekomst te bieden? Door het mogelijk maken van scholing, voeding en gezondheidszorg, kunt u deze kinderen een kans geven! Een kans op een leven, zoals alle kinderen, waar ook ter wereld, dat verdienen!

Website: http://www.kansoptoekomst.nl