Platform Fundering Nederland logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 1.88

1 donateurs

Platform Fundering Nederland

De Stichting Platform Fundering Nederland is opgericht als nationale belangenbehartiger van eigenaren van woningen of gebouwen waaraan funderingsproblemen zijn ontstaan of dreigen te ontstaan ten gevolge van welke oorzaak dan ook. De Stichting Platform Fundering Nederland (SPFN) vindt zijn ontstaan in de overweldigende belangstelling en grote hoeveelheid reacties die binnenkwamen bij de Belangen Vereniging Funderings Problematiek (BVFP) te Dordrecht.

Het is gebleken dat funderingsproblemen (al of niet tengevolge van een te lage grondwaterstand en soms ook tengevolge van trillingen veroorzaakt door o.a. verkeersdrempels) in grote delen van Nederland voorkomen.

De ZORGPLICHT van de overheid in Nederland laat nog al wat te wensen over. De grote vraag naar ondersteuning, informatie en belangenbehartiging heeft geleid tot de oprichting van een landelijke Stichting Platform Fundering Nederland.

Doelstellingen

 1. Een schadeloosstelling van gedupeerden.
 2. Gemeenten bewegen tot actief beleid om verdere problemen met te laag grondwater te voorkomen op het terrein van: lekke/drainerende riolen, onjuist ingestelde drainages, na de bouw van woningen verlaagd oppervlaktewater, grondwateronttrekkingen en overige oorzaken.
 3. Gemeenten bewegen tot actief beleid om verdere problemen met te hoog grondwater te voorkomen
 4. Gemeenten bewegen tot een juiste afweging tussen verkeersveiligheid en het aanbrengen van verkeersdrempels, waarbij ongewenste trillingen in funderingen/woningen worden voorkomen.
 5. Te komen tot handleidingen voor een actief beleid en normering.
 6. Te komen tot goede en gestandaardiseerde handleidingen om onderzoek te doen naar (mogelijke) funderingsproblemen.
 7. Het protocol funderingsonderzoek aanscherpen.
 8. Een eenduidige interpretatie van onderzoeksgegevens.
 9. Een eenduidige interpretatie voor inspecteurs bouwtoezicht bij de beoordeling van funderingen.
 10. Voorkomen dat acties op te hoog (grond)water leiden tot te laag grondwater
  voor houten funderingen.
 11. Aandacht in opleidingen zowel in het lager en hoger beroepsonderwijs als op
  universitair niveau
 12. Verbetering en innovatie van herstelmethoden
 13. Informatie uitwisseling gedupeerden en aangesloten verenigingen of
  instellingen.
 14. Bevorderen opzet locale verenigingen van gedupeerden.
 15. Onderzoek naar de sociale gevolgen van funderingsproblemen.
 16. Onderzoek naar de stedenbouwkundige en volkshuisvestelijke problemen van de funderingsproblematiek.

Website: http://www.platformfundering.nl