De Woudreus  logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 7.81

4 donateurs

De Woudreus

Stichting de Woudreus roept de politiek verantwoordelijken op zich rekenschap te geven 

van het huidige hobbyistische beleid en vraagt de politiek om zodanige besluiten te nemen dat het 

beleid ten aanzien van natuurontwikkeling wordt omgebogen van restauratie van het verleden naar

toekomstgerichte duurzaamheid. 

 

Stichting de woudreus juicht het bestaan van Nationale Parken toe, maar bepleit een zorgvuldig beheer. De stichting is van oordeel: 

  • dat er geen ideologisch getinte uitgangspunten moeten worden gehanteerd, waarbij bijvoorbeeld het verwijderen van zogenoemde exoten een doel op zich wordt.
  • dat moet worden uitgegaan van duurzaamheid gestoeld op continuïteit, met respect voor waardevolle landschapselementen zoals die in de loop der jaren zijn ontstaan.
  • dat er in plaats van kaalslag normaal regulier onderhoud dient plaats te vinden.
  • dat men bij het beheer zuinig dient te zijn op volwassen bomen, die meer bijdragen aan natuurwaarde en -beleving dan wéér een nieuwe pioniersvegetatie. 
  • dat in Nederlandse bossen ook plaats dient te zijn voor woudreuzen.
  • dat in het beleid voortgaande klimaatverandering moet zijn verdisconteerd.
  • dat rekening moet worden gehouden met de natuurlijke rijkdom elders in Europa. 
  • dat de wens van de burgers gerespecteerd moet worden.

Website: http://www.woudreus.nl