Fries: Taal, Letterkunde & Cultuur

Bekijk de laatste 20 boeken in deze categorie.

Op klompen troch de dessa | Hylke Speerstra
Paperback | 2020  

Ntrije55 | Elske Kampen
Paperback | 2020  

Simmer 2017 rûn ik tal fan kearen oan ‘e westkant fan Hurdegaryp by de N355 del. Ik socht dêr om lyts yndustrieel ôffal, lykas bygelyks eintsjes tou,...  Meer

De treastfûgel | Hylke Speerstra
Paperback | 2019  

As ik letter grut bin | Berber Spliethoff
Paperback | 2019  

Bisto tusken de tsien en sechtjin jier? Dan binne dizze gedichtenfoar dy skreaun.Om foar te dragen.Om te lêzen.Om te brûken.Sechtich gedichten om te...  Meer

Sanfirdo | Bennie Huisman
Paperback | 2019  

Liuwe is in gewoane jonge, dy't it dreech fynt om te kiezen. Tusken muzyk en technyk. Tusken leafdes dêr't er tsjinoan rint. Hy wit net altyd hoe't er...  Meer

Wek yn ’e rivier | Durk van der Ploeg
Paperback | 2019  

In oangripende roman oer it libben fan Ake Dongera. Hy kin tige leare en studearret op oanstean fan syn heit teology. Yn ’e oarloch wurdt de húshâlding...  Meer

Rosmos | Willem Schoorstra
Paperback | 2019  

Hedzer, telch út it romrofte Mebiuslaach, ûntflechtet it miljeu dêr’t er yn grut wurden is. Gjin wiithannel, kontrabande of yllegale saakjes mear...  Meer

De Jorwerter dweilstikken | Douwe de Bildt
Paperback | 2018  

De Jorwerter Dweilstikken befettet in seleksje fan de humoristyske, ûntroerende en soms sterke ferhalen dy’t mei fjoer ferteld wurde – kear op kear...  Meer

Paperback | 2018  

Samle Fersen en Oersettings fan Klaas Bruinsma is in bondel gedichten en sangen, byinoar garre troch Bruinsma sels. It grutste part fan de gedichten binne...  Meer

Rêdbâd | Willem Schoorstra
Paperback | 2018  

“Nea en te ninter hat de skiednis in kening lykas Rêdbâd kend, en syn namme is grut ûnder de himel. Doch wie it in minske lykas alle oaren. En ik,...  Meer

De wraak fan de puzelman | Hedzer T. Hooijenga
Paperback | 2018  

In Frysk doarp yn'e ban fan brânDe puzelman hie in fleurich bedriuw opboud, in goede bargemesterij. Dat siet lykwols in rike sakeman yn 'e wei, fanwegen...  Meer

Beafeart | Rink van der Velde
Paperback | 2018  

In Fryske sjoernalist ûndernimt in beafeart nei Saint-Martin. Yn de oarlochsjierren hat er, as finzene fan de Dútskers, yn it konsintraasjekamp fan Troyes...  Meer

Kapstok | Tsead Bruinja
Paperback | Nederlands | 2018  

Onder moeilijke omstandigheden het goede doen, daar gaat het om in de nieuwe bundel Hingje net alle klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren aan...  Meer

No Komt it noch! | Gjalt de Groot
Paperback | Nederlands | 2017  

Yn No komt it noch! bringt Gjalt de Groot syn lêzers op pakkende wize yn de wrâld fan bysûndere minsken. De haadpersoanen hawwe de smaakte pakken fan...  Meer

Paperback | 2017  

Twa bestsellers út 'e 18e iuw yn ien boek! Waatze Gribberts BrulloftEnIt Libben fan Aagtje IJsbrantsWaatze Gribberts Brulloft is in rûch ferhaal oer...  Meer

De kleine Fries voor dummies | Janneke Spoelstra
Paperback | Nederlands | 2017  

'De kleine Fries voor Dummies' is de toegankelijke en praktische kennismaking met het Fries, de bekendste officiële minderheidstaal van Nederland. Je...  Meer

Harm van der Meer fertelt | Harm van der Meer
Paperback | 2017  

It libben fan dirigint, muzykmaster en minskeman Harm van der Meer (Bantegea, 1940) spile him ôf tusken de skoallen, koaren en orkesten, tusken jonge...  Meer

De nacht fan Mare | Willem Schoorstra
Paperback | 2017  

Mare, santjin jier, iennichst bern, beskerme grutbrocht yn in begoedige húshâlding. Thomas, twaentweintich jier, soan fan in kroechbaas en op 'e syk...  Meer

Littenser Merke | Ale S. van Zandbergen
Paperback | 2017  

Yn de Fryske greidhoeke longeret Eeuwkje, in jonge dûmnysfrou, nei in bern. Wêrom is har man, dûmny Laurman, net by steat om har djipste winsk te ferfoljen?...  Meer

Famke famke | Ale S. van Zandbergen
Paperback | Nederlands | 2017  

Aam is in famke fan santjin dat net efter de keppel oan hobbelet; se lêst Couperus - yn 2012 - en tinkt nei oer wat se lêzen hat, dreamt har in bettere...  Meer

Niet gevonden wat je zocht? Probeer dan onze uitgebreide zoekmachine waarmee je dankzij de filters nog beter kunt zoeken!

Naar de zoekmachine