Fries: Taal, Letterkunde & Cultuur

Bekijk de laatste 20 boeken in deze categorie.

No Komt it noch! | Gjalt de Groot
Paperback | Nederlands | 2017  

Yn No komt it noch! bringt Gjalt de Groot syn lêzers op pakkende wize yn de wrâld fan bysûndere minsken. De haadpersoanen hawwe de smaakte pakken fan...  Meer

Paperback | 2017  

Twa bestsellers út 'e 18e iuw yn ien boek! Waatze Gribberts BrulloftEnIt Libben fan Aagtje IJsbrantsWaatze Gribberts Brulloft is in rûch ferhaal oer...  Meer

De kleine Fries voor dummies | Janneke Spoelstra
Paperback | Nederlands | 2017  

'De kleine Fries voor Dummies' is de toegankelijke en praktische kennismaking met het Fries, de bekendste officiële minderheidstaal van Nederland. Je...  Meer

Harm van der Meer fertelt | Harm van der Meer
Paperback | 2017  

It libben fan dirigint, muzykmaster en minskeman Harm van der Meer (Bantegea, 1940) spile him ôf tusken de skoallen, koaren en orkesten, tusken jonge...  Meer

De nacht fan Mare | Willem Schoorstra
Paperback | 2017  

Mare, santjin jier, iennichst bern, beskerme grutbrocht yn in begoedige húshâlding. Thomas, twaentweintich jier, soan fan in kroechbaas en op 'e syk...  Meer

Reinke | Neeltje Bonnema
Paperback | Nederlands | 2017  

De Waadhoeke yn it midden fan de njoggentjinde iuw. Yn in lyts herberchje oan de seedyk wurdt yn 1844 in famke berne. Reinke Heeringa is har namme. Har...  Meer

Famke famke | Ale S. van Zandbergen
Paperback | Nederlands | 2017  

Aam is in famke fan santjin dat net efter de keppel oan hobbelet; se lêst Couperus - yn 2012 - en tinkt nei oer wat se lêzen hat, dreamt har in bettere...  Meer

De trekker fan Troje | Hein Jaap Hilarides
Paperback | 2017  

Paperback | Nederlands | 2017  

De Fryske oersetting fan in ikoanyske útjefte: Hoe God verdween uit Jorwerd. Mei in wiidweidich aktueel neiwurd troch Geert Mak.Hoe't God ferdwûn út...  Meer

De lêste floed | Durk van der Ploeg
Paperback | 2016  

Yn 1969 wurdt de Lauwerssee ôfsletten fan it Waad. Dit hat foar de húshâlding fan Tsjerk Vogel, dy't dêr al jierren buorket en ploeteret mei it winnen...  Meer

Oarloch yn en om Grou | Ulke Brolsma
Paperback | 2016  

Grou ûnder de Dútsers. Dat is it ferhaal dat Ulke Brolsma yn syn nijste boek fertelt. Hoe't it moaie doarp yn wetterlân hieltyd mear mei de besetter...  Meer

Pier | Willem Schoorstra
Paperback | 2015  

Fiifhûndert jier nei de dea fan Grutte Pier Gerlofs ferskynt no in magistrale roman oer syn libben, syn striid en syn tiid, sa likernôch oan de ein fan...  Meer

Paperback | 2015  

Jan Tabak skriuwt doarpshalen. Ferhalen oer foarhinne, oer moaie en bysûndere minsken. De skriuwer tekenet it Fryske doarpslibben fan 'e jierren fyftich...  Meer

Noah | Hylke Tromp
Paperback | 2014  

De leste Hikke | Aly van der Mark
Paperback | 2013  

Kinderen naar de ouders of grootouders vernoemen wordt zo langzamerhand zeldzaam. In dit tweetalige (Fries en nederlands) boek over verdwenen Friese voornamen...  Meer

Paperback | 2013  

Marike hat de hannen fol oan skoalle (vmbo), har lestige broerke en dito leararen, har ferkearing en de fjirtichste jierdei fan har mem. Oan it begjin...  Meer

Window of your eyes | Monica Boekholt
Paperback | Nederlands | 2012  

De Belvedere | Durk van der Ploeg
Paperback | 2012  

Niet gevonden wat je zocht? Probeer dan onze uitgebreide zoekmachine waarmee je dankzij de filters nog beter kunt zoeken!

Naar de zoekmachine