Herroepingsrecht
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Je kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onderstaand formulier of dit formulier downloaden en ons toesturen via klantenservice@youbedo.com. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij je onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van je herroeping sturen.
Bepaalde producten of diensten zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. Dit geldt voor:
  • Makkelijk kopieerbare producten, zoals games, dvd's en cd's, indien de verzegeling is verbroken;
  • Ebooks: dit zijn diensten die, met jouw toestemming in het bestelproces, direct worden geleverd en waarbij je afziet van het herroepingsrecht

Aan: YouBeDo.com, Postbus 1370 - 6501BJ Nijmegen, klantenservice@youbedo.com
Ik/wij deel/delen je hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep/herroepen